Over Foyer

Foyer is een vzw met verschillende deelwerkingen die in Brussel al ruim vijftig jaar bouwt aan een (meer) interculturele samenleving. Ons aanbod omvat interculturele bemiddeling, advies rond meertaligheid en opvoeding, een waaier aan activiteiten, voor zowel jongeren als volwassenen, gericht op ontplooiing en empowerment, naast dialoogactiviteiten die ontmoeting stimuleren. Onze werking richt zich tot alle Brusselaars.

Visie en missie

Foyer werkt aan een inclusieve samenleving waaraan iedereen op volwaardige wijze kan deelnemen en waarin ieders stem wordt gehoord. Daartoe engageert Foyer zich om de zelfontplooiing en veerkracht te faciliteren van Brusselaars met migratieachtergrond, met bijzondere aandacht voor personen met een kwetsbaar profiel binnen deze doelgroep.

Vanuit verschillende teams die elkaar aanvullen en versterken, zetten we onze creativiteit en polyvalentie in om duurzame oplossingen te ontwikkelen met en voor ons doelpubliek. We baseren ons daarvoor op een stevige expertise, maar spelen ook flexibel in op veranderende maatschappelijke omstandigheden.

Hoewel wij steevast kort op de bal proberen te spelen, vertrekken we vanuit een langetermijnvisie op een inclusieve samenleving die vormgegeven wordt vanuit die maatschappij zelf. Brussel is ons laboratorium waarin we experimenteren met vernieuwende werkmethodes en nieuwe doelgroepen, voortbouwend op een jarenlange ervaring en steeds in dialoog met onze stakeholders.

Foyer is een pluralistische organisatie die op alle niveaus doordrongen is van een diep respect voor diversiteit.

Een selectie van onze initiatieven
Geschiedenis

De huizenhoge bloem in Foyers overbekende logo staat eigenlijk symbool voor onze hele (ontstaans)geschiedenis. Sinds de beruchte kaalslag door alle bouwwoede aan het Brusselse Noordstation hebben onze vrijwilligers – en geleidelijk aan steeds meer medewerkers – vanaf 1969 immers een resem werkingen laten bloeien. Alternatieve, sociale initiatieven die de blinkende nieuwbouwtorens in de schaduw hebben gezet. Met het kenmerkende enthousiasme van die tijd begon alles als een jeugdhuiswerking. Dat jeugdhuis verhuisde noodgedwongen van de Noordwijk naar Sint-Jans-Molenbeek, waar het tot volle wasdom kwam.

Begin de jaren 1970 trokken kinderen en jongeren massaal naar Foyer, met zijn keuken, filmwerking en natuurlijk… de kleine zoo, compleet met zijn eigen leeuw. Een eerste bloeiperiode waaraan tegen het eind van dat decennium een einde kwam.
Aan de maatschappelijke uitdagingen viel niet langer alleen met een jeugdhuis het hoofd te bieden. Allochtone meisjes bleven immers weg zodra ze de puberteit bereikten, sommige jongeren belandden in de criminaliteit. Tijd om na een hervorming anders op te bloeien.

Die nieuwe bloeiperiode brak begin de jaren 1980 aan, met de opstart van onze vrouwenwerking Dar al Amal. Ook kwam er een Vormingscentrum Foyer, voor jongeren die afhaakten op school. De sociale dienst Welkom garandeerde dan weer individuele begeleiding en er werd een begin gemaakt met biculturele, meertalige projecten in het Nederlandstalige onderwijs in Brussel. Honderden allochtone leerlingen groeiden dankzij dit aanbod uit tot meertalige burgers die vlot hun weg vonden op de arbeidsmarkt.

Medio de jaren 1980 populariseerde Foyer mee de taallessen Nederlands voor laaggeschoolde volwassenen in het Centrum Nederlands voor Migranten (CNM). De sociale dienst kreeg dan weer een gereputeerde juridische dienst naast zich. Tot slot zag Intec Foyer het levenslicht, een opleidingsproject in de informatietechnologie voor laaggeschoolden. Maar werkingen die erg sterk groeiden, konden evengoed op eigen kracht verder bloeien. Daarom werd CNM bestendigd in het volwassenenonderwijs (het huidige Huis van het Nederlands) en nam Intec Brussel de werking van Intec Foyer over.

Geruislozer – maar daarom niet minder duurzaam – werden in de jaren 1990 projecten opgezet die tot op vandaag toegankelijke zorg voor iedereen garanderen. Voor zorgvragers van alle leeftijden kwam er een Dienst Interculturele Bemiddeling in de welzijns- en gezondheidssector.

De eeuwwisseling bracht opnieuw extra werkingen, met voorop de Romadienst die Oost-Europese Roma en woonwagenbewoners empowert. Brussel Integratie door Sport (BIS) van haar kant kreeg als missie om Brusselaars met een migratieachtergrond sportief te laten participeren en – zo mogelijk – te helpen excelleren. Een andere jonge scheut, de Compas-werking met inburgeringscursussen voor anderstalige nieuwkomers, werd intussen al overgeplant – via een tussenstap – naar het Agentschap Integratie en Inburgering.

Drie jaar vóór ons vijftigjarige bestaan in 2019 – en op algemeen verzoek van Foyer- getrouwen – werd een Mannenwerking opgetuigd: mannen van alle achtergronden kunnen er terecht voor educatieve, culturele en sportieve activiteiten, of gewoon om gezellig samen te zijn. Het MigratieMuseumMigration zag het licht op 12 oktober 2019. De zoveelste wijze waarop Foyer duizend bloemen laat bloeien, maar beslist niet de laatste.

Foyer steunen

Foyer houdt doorlopend de vinger aan de pols bij zijn doelgroep en speelt zo snel mogelijk op nieuwe noden in. De innovatieve initiatieven waarvoor we bekend staan, zouden we graag blijven ontwikkelen. Een aantal werkingen van Foyer wordt gelukkig gedeeltelijk gefinancierd door de overheid. Dat volstaat evenwel niet om alles draaiende te houden.

U kunt Foyer financieel steunen door:

Voor de giften die voor het uitreiken van een fiscaal attest in aanmerking komen, verplicht MINFIN (Ministerie van Financiën) de verenigingen om de schenker te vragen om zijn/haar nationaal nummer op te geven. Dit wordt door Foyer vzw  uiteraard voor niets anders gebruikt.
Wij stellen u voor om ons uw nationaal nummer door te geven via sponsor@foyer.be
Verkiest u een andere, bv gewoon schriftelijke of telefonische weg om ons dit mee te delen, dan kan dit uiteraard altijd ook.

Wij danken graag alle overheden en partners die ons op dit moment reeds steunen.

Omdat wij transparantie belangrijk achten, vindt u de jaarrekeningen van Foyer terug op donorinfo.be.