WEBSITE FOYER
Website Foyer > Nieuwsbrieven > Rechtsdienst
Aansluiting minderjarige vreemdelingen bij voetbalclubs KBVB
    

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) paste haar reglementering voor aansluiting van minderjarige buitenlandse spelers aan een wijziging van het FIFA-reglement aan. Daardoor kunnen vreemdelingen (niet-Belgen) jonger dan 18 jaar zich in principe niet meer aansluiten bij een voetbalclub van de KBVB, tenzij in vier uitzonderingssituaties. Alle nieuwe kandidaat-spelers en clubs die een uitzondering willen toepassen, moeten daarvoor een dossier opmaken dat, via de KBVB, wordt voorgelegd aan een commissie van de FIFA in Zwitserland.

Op de website van de KBVB vindt u onderstaande tekst:

In het kader van de bescherming van de minderjarigen, mag een speler die de Belgische nationaliteit niet bezit, enkel door de KBVB worden aangesloten indien hij ouder is dan 18 jaar.

Overeenkomstig art. 19 van het FIFA - Reglement betreffende het Statuut en de Transfer van de Spelers (Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs) (en de hieraan verbonden rechtspraak), worden de volgende uitzonderingen toegestaan voor minderjarigen, ongeacht hun statuut (amateur of contractspeler) :
- Verhuis van de ouders voor redenen vreemd aan het voetbal (art.19.2.a)
- De speler is ouder dan 16 jaar en de transfer gebeurt binnen de EU/EER (art.19.2.b)
- Zowel de woonplaats van de speler als de installaties van de club bevinden zich op minder dan 50 km van de gezamenlijke grens en de afstand tussen beide bedraagt max. 100 km (art.19.2.c)
- Eerste aansluiting van de speler die tijdens de 5 jaar, voorafgaand aan zijn verzoek tot aansluiting, onafgebroken in België heeft verbleven (wettelijk precedent)

Overeenkomstig de nieuwe bepalingen van art.19.4, moeten voortaan al deze dossiers ter goedkeuring worden voorgelegd aan een Subcommissie van de Commissie voor het Statuut van de Speler van de FIFA in Zwitserland.

Deze Subcommissie moet zijn goedkeuring geven, vóór de administratie van de KBVB de volgende stap mag zetten, zijnde het inboeken van de aansluiting (in het geval van eerste aansluiting) of het opsturen van de aanvraag tot aflevering van een internationaal transfercertificaat (ITC) naar de buitenlandse bond (in het geval dat de speler voorheen in het buitenland aangesloten is geweest).

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de termijnen in verband met de aflevering van het ITC pas ingaan vanaf de datum van verzending van de aanvraag door de KBVB naar de buitenlandse bond. Er wordt geen rekening gehouden met de datum waarop de club het aansluitingsformulier indiende bij de KBVB of de datum waarop het dossier ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Subcommissie van de FIFA. Dit kan van groot belang zijn voor de speelgerechtigdheid voor de eerste ploeg van een speler die ouder is dan 16 jaar. Het verzoek tot aflevering van een ITC moet immers tijdens een internationale transferperiode gebeuren.

Enkel volledige dossiers mogen door de bevoegde dienst van de KBVB aan de Subcommissie worden overgemaakt. In bijlage gaat de lijst van de documenten, die naargelang het geval, moeten voorgelegd worden.

Opgelet: de FIFA aanvaardt enkel documenten in de 4 officiële talen, met name Frans, Engels, Duits of Spaans. Aan de documenten, die in een andere taal zijn opgesteld, dient een vertaling in één van deze 4 officiële FIFA-talen te worden gehecht. Nederlandstalige stukken moeten dus worden vertaald. Al deze stukken moeten door de KBVB elektronisch worden overgemaakt aan de Subcommissie van de FIFA.

Om tijd te winnen en de toewijzing van betrokken speler aan uw club te bespoedigen, is het bijgevolg aangewezen dat de gevraagde documenten (en hun vertalingen) door uw club worden gescand (formaat PDF) en aan de dienst beheer Clubs en Aangeslotenen worden overgemaakt op het e-mailadres: daniel.pfeiffer@footbel.com.

Voor nadere inlichtingen kan U terecht op de dienst Beheer Clubs en Aangeslotenen, op de nummers 02/477.12.07, 02/477.12.09 of 02/477.12.81.

Bericht van Vlaams Minderhedencentrum, tekst van KBVB


Foyer on line Video selectie